Zespół Szkół Elektronicznych: ul. Wojciechowska 38, tel: (81) 537-15-52

Podstrona 1

Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie

Prev - Next
Znajdujesz się tutaj: ZSEL » Rekrutacja » Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk

Oferta edukacyjna 2018/2019

 

Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku

Klasy

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

Nauczane języki obce

Przedmioty punktowane

 

technik teleinformatyk

klasy: D, E, F

matematyka, fizyka/informatyka*

język angielski

język niemiecki lub

język rosyjski

 

język polski

język obcy nowożytny

matematyka

fizyka

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) instalowania, uruchamiania i utrzymania terminali i sieci dostępowych;
2) wykonywania i utrzymania sieci komputerowych;
3) montowania i eksploatacji cyfrowych systemów transmisji danych;
4) instalowania i eksploatacji systemów głosowej transmisji danych;
5) administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi.

EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych.

1. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów komputerowych
Uczeń:
1) charakteryzuje proces uruchamiania komputera oraz konfiguruje podstawowy system wejścia-wyjścia (BIOS) oraz interfejs pomiędzy systemem operacyjnym a oprogramowaniem wbudowanym w urządzenie (UEFI);
2) instaluje, konfiguruje oraz aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje na stacjach roboczych;
3) instaluje i aktualizuje sterowniki urządzeń peryferyjnych;
4) opisuje i analizuje klasy adresów logicznej adresacji hostów w Internecie (IP) i konfiguruje interfejsy sieciowe;
5) tworzy i instaluje proste programy wsadowe;
6) dobiera zabezpieczenia systemów operacyjnych;
7) stosuje narzędzia informatyczne do gromadzenia, porządkowania i prezentacji danych;
8) wykonuje kopie bezpieczeństwa danych;
9) zabezpiecza systemy komputerowe przed oprogramowaniem złośliwym, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.
2. Konfigurowanie teleinformatycznych urządzeń sieciowych
Uczeń:
1) uruchamia i konfiguruje przełączniki sieci komputerowych;
2) konfiguruje wirtualne sieci lokalne (VLAN) w sieciach komputerowych;
3) konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa;
4) konfiguruje urządzenia dostępu do bezprzewodowej lokalnej sieci komputerowej;
5) konfiguruje urządzenia telefonii internetowej (VoIP) umożliwiające transmisje głosu przez sieci komputerowe;
6) dokonuje analizy protokołów sieciowych, wykorzystując interaktywne aplikacje czasu rzeczywistego;
7) definiuje i konfiguruje usługi teleinformatyczne w obrębie sieci lokalnej;
8) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych w sieciach lokalnych;
9) charakteryzuje algorytmy oraz protokoły rutingu;
10) konfiguruje ruting statyczny i dynamiczny dla otwartych protokołów bram wewnętrznych (RIP) i trasowania typu stanu łącza (OSPF);
11) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teleinformatyczne.
3. Uruchamianie i utrzymanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych
Uczeń:
1) wyjaśnia zjawiska związane z przesyłaniem sygnałów;
2) rozpoznaje parametry jednostkowe linii długiej;
3) rozpoznaje i opisuje metody kodowania transmisyjnego i zabezpieczającego oraz techniki modulacji;
4) wyjaśnia zasadę działania przetworników A/C i C/A;
5) rozróżnia rodzaje przetworników i określa ich zastosowania;
6) rozróżnia rodzaje sygnałów na podstawie opisu, przebiegów czasowych i wyników pomiarów;
7) dobiera urządzenia i parametry konfiguracyjne dostępowych systemów
transmisyjnych w zależności od specyfikacji zastosowania;
8) uruchamia i konfiguruje modemy dostępowe;
9) posługuje się terminologią dotyczącą instalacji, uruchamiania oraz utrzymania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych;
10) wyjaśnia zasadę działania urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie ich schematów;
11) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia dostępowe systemów transmisyjnych;
12) montuje i demontuje podzespoły i urządzenia transmisyjne;
13) uruchamia urządzenia i systemy transmisyjne;
14) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;
15) wykonuje pomiary i testy urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych oraz interpretuje wyniki pomiarów;
16) sprawdza i reaguje na alarmy w urządzeniach transmisyjnych;
17) analizuje działanie urządzeń dostępowych systemów transmisyjnych na podstawie wyników testów i pomiarów.
4. Montowanie i eksploatowanie systemów transmisyjnych
Uczeń:
1) klasyfikuje oraz charakteryzuje budowę i parametry mediów transmisyjnych;
2) rozpoznaje elementy osprzętu światłowodowego na podstawie wyglądu, parametrów katalogowych oraz symboli graficznych;
3) dobiera narzędzia i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;
4) montuje okablowanie strukturalne;
5) montuje złącza kablowe, przełącznice i elementy okablowania urządzeń teleinformatycznych;
6) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
7) dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;
8) dobiera przyrządy i metody pomiaru parametrów transmisyjnych światłowodów;
9) mierzy parametry światłowodów metodą transmisyjną oraz metodą rozproszenia wstecznego;
10) ocenia poprawność uzyskanych wyników pomiarów na podstawie norm technicznych;
11) charakteryzuje parametry anten;
12) montuje i uruchamia instalacje antenowe;
13) charakteryzuje techniki zwielokrotniania w teletransmisyjnych systemach cyfrowych;
14) rozróżnia synchroniczne systemy cyfrowe hierarchii europejskiej i amerykańskiej na podstawie opisów i oznaczeń;
15) oblicza przepływności podstawowych struktur synchronicznych systemów cyfrowych;
16) charakteryzuje techniki synchronizacji w systemach cyfrowych;
17) rozróżnia rodzaje sieci optycznych na podstawie opisu i schematów blokowych;
18) rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci optycznych;
19) charakteryzuje struktury sieci teleinformatycznej z komutacją w warstwie optycznej;
20) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teletransmisyjne;
21) lokalizuje uszkodzenia w traktach transmisyjnych.
5. Instalowanie, uruchamianie i utrzymanie głosowych urządzeń abonenckich
Uczeń:
1) określa podstawowe funkcje serwerów telekomunikacyjnych;
2) określa funkcje podstawowych bloków funkcjonalnych serwerów telekomunikacyjnych;
3) dobiera i identyfikuje parametry urządzeń abonenckich;
4) rozpoznaje sygnały w łączu abonenckim;
5) wykonuje pomiary łącza abonenckiego;
6) rozróżnia technologie sieciowe z komutacją pakietów i komórek;
7) uruchamia serwery telekomunikacyjne i administruje nimi;
8) instaluje i konfiguruje aparaty telefoniczne;
9) instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia abonenckie;
10) ocenia jakość działania cyfrowych urządzeń abonenckich na podstawie wyników testów;
11) określa rodzaje i typy protokołów do zestawiania połączeń głosowych;
12) charakteryzuje procesy zestawiania i rozłączania połączeń głosowych w sieciach stacjonarnych i mobilnych;
13) wykonuje i uruchamia telefoniczne sieci abonenckie;
14) dodaje abonentów do cyfrowej sieci telekomunikacyjnej;
15) charakteryzuje usługi oferowane w cyfrowych sieciach telekomunikacyjnych;
16) dodaje i usuwa usługi dla nowych użytkowników i modyfikuje funkcjonujące usługi;
17) dokonuje analizy raportów ruchowych;
18) lokalizuje i wymienia uszkodzone podzespoły cyfrowej centrali telefonicznej na podstawie alarmów i wyników testu;
19) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w liniach abonenckich na podstawie pomiarów i wyników testów.

EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi.

1. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu
Uczeń:
1) planuje adresację logiczną w oparciu o podstawowy protokół Internetowy (IP);
2) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
3) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;
4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
5) rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
6) monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych;
7) dobiera medium transmisyjne do budowy lokalnej sieci komputerowej;
8) interpretuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
9) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;
10) sporządza kosztorys sieci komputerowej na podstawie opracowanego projektu;
11) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
12) przygotowuje materiały do dokumentacji powykonawczej lokalnej sieci komputerowej.
2. Administrowanie sieciami komputerowymi
Uczeń:
1) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;
2) tworzy wirtualne sieci prywatne (VPN) za pomocą połączeń internetowych;
3) określa funkcje programów monitorujących i zabezpieczających pracę systemu komputerowego oraz jego poszczególnych elementów;
4) dobiera i konfiguruje adresację podstawowych protokołów stosowanych w Internecie (IP);
5) charakteryzuje parametry oraz określa funkcje i zastosowanie ruterów;
6) konfiguruje interfejsy rutera w obrębie adresacji w Internecie (IP), list kontroli dostępu, mechanizmów jakości usług w sieci opartej o podstawowy protokół transmisji w Internecie (IP);
7) konfiguruje i określa funkcje oraz budowę zarządcy i agenta protokołu zarządzania siecią (SNMP);
8) monitoruje ruch w sieci teleinformatycznej i zapobiega jej przeciążeniom;
9) modernizuje lokalną sieć komputerową;
10) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
11) monitoruje działanie sieci teleinformatycznych za pomocą standardowych testów.
3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
Uczeń:
1) określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;
2) określa sposoby licencjonowania oprogramowania komputerowego;
3) instaluje sieciowe systemy operacyjne;
4) modernizuje i rekonfiguruje serwery;
5) sporządza wykaz zainstalowanego oprogramowania komputerowego, zarządza licencjami;
6) modernizuje i rekonfiguruje systemy komputerowe;
7) konfiguruje interfejsy sieciowe;
8) wyjaśnia zasady działania protokołów sieci komputerowej;
9) zarządza kontami użytkowników i grup;
10) konfiguruje profile użytkowników i zasady grup;
11) udostępnia zasoby sieci komputerowej;
12) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
13) charakteryzuje i konfiguruje usługi i role serwerowe;
14) konfiguruje usługi zdalnego dostępu do serwerów;
15) konfiguruje usługi katalogowe;
16) zarządza centralnie stacjami roboczymi;
17) rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
18) monitoruje działania użytkowników sieci komputerowej;
19) wyjaśnia zasady działania usług wirtualizacyjnych;
20) instaluje systemy i oprogramowanie do wirtualizacji;
21) instaluje i konfiguruje systemy operacyjne na maszynie wirtualnej;
22) lokalizuje i usuwa uszkodzenia sieciowych systemów operacyjnych na podstawie opisu lub diagnozy;
23) zabezpiecza sieciowe systemy operacyjne przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij